صفحه اصلی > متن آهنگ خارجی : متن و ترجمه آهنگ Dance to Permission از گروه BTS

متن و ترجمه آهنگ Dance to Permission از گروه BTS

متن و ترجمه آهنگ Dance to Permission از گروه BTS

متن و ترجمه آهنگ Dance to Permission از گروه BTS
متن و ترجمه آهنگ Dance to Permission از گروه BTS

» Permission to Dance موزیک متن»
It’s the thought of being young
این یکی از تفکرات جوانیه
When your heart’s just like a drum
وقتی قلبت مثل درامه)یک نوع ساز(
Beating louder with no way to guard it
محکم تر میتپه وقتی راهی برای محافظت از اون نداری
When it all seems like it’s wrong
وقتی همه چیز اشتباه به نظر میرسه
Just sing along to Elton John
فقط آهنگ التون جان رو همراهی کن
And to that feeling, we’re just getting started
و با اون حس، ما داریم شروع میکنیم
When the nights get colder
وقتی شبها سرد تر میشوند
And the rhythms got you falling behind
و تو از ریتم عقب میمونی
Just dream about that moment
فقط اون لحظه رو تصور کن
When you look yourself right in the eye, eye, eye
وقتی به چشمای خودت نگاه میکنی
Then you say
و بعدش اینجوری میگی
I wanna dance
من میخواهم برقصم
The music’s got me going
موزیک من رو وادار به رقص میکنه
Ain’t nothing that can stop how we move yeah
هیچ چیزی نیست که مارو از رقصیدن متوقف کنه، آره
Let’s break our plans
برنامه هامون رو بیخیال
And live just like we’re golden
و خیلی خوب زنذگی کنیم
And roll in like we’re dancing fools
و دیوانه وار بچرخیم و برقصیم
We don’t need to worry
ما نیازی به نگرانی نداریم
Cause when we fall we know how to land
چونکه ما وقتی میافتیم، میدونیم که چطور بلند بشیم
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
نیازی به صحبت نیست، امشب فقط قدم بزن قدم
‘Cause we don’t need permission to dance
چون ما نیازی به اجازه برای رقص نداریم
There’s always something that’s standing in the way
همیشه یک چیزی سر راهت مانع کارت میشه
But if you don’t let it faze ya
اما اگر ترس به خودت راه ندی
You’ll know just how to break
نحوه از بین بردنش رو پیدا میکنی
Just keep the right vibe yeah
فقط حس درست رو بیخیال نشو، آره
Cause there’s no looking back
چون نگاه به عقب نداریم
There ain’t no one to prove
هیچ کسی نیست که بخواهی برایش اثبات کنی
We don’t got this on lock yeah
کنترلش دست ما نیست
The wait is over
زمان انتظار به پایان رسید
The time is now so let’s do it right
وقتش رسیده که درست انجامش بدیم
Yeah we’ll keep going
بله ما ادامه خواهیم داد
And stay up until we see the sunrise
و تا طلوع آفتاب سرپا خواهیم ماند
And we’ll say
و خواهیم گفت
I wanna dance
من میخواهم برقصم
The music’s got me going
موزیک من رو وادار به رقص میکنه
Ain’t nothing that can stop how we move yeah
هیچ چیزی نیست که مارو از رقصیدن متوقف کنه، آره
Let’s break our plans
برنامه هامون رو بیخیال
And live just like we’re golden
و خیلی خوب زنذگی کنیم
And roll in like we’re dancing fools
و دیوانه وار بچرخیم و برقصیم
We don’t need to worry
ما نیازی به نگرانی نداریم
Cause when we fall we know how to land
چونکه ما وقتی میافتیم، میدونیم که چطور بلند بشیم
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
نیازی به صحبت نیست، امشب فقط قدم بزن قدم
‘Cause we don’t need permission to dance
چون ما نیازی به اجازه برای رقص نداریم
Da na na na na na na
دا نا نا نا نا نا نا
Da na na na na na na
دا نا نا نا نا نا نا
Da na na na na na na
دا نا نا نا نا نا نا
No, we don’t need permission to dance
نه، ما نیاز به اجازه برای رقصیدن نداریم
Da na na na na na na
دا نا نا نا نا نا نا
Da na na na na na na
دا نا نا نا نا نا نا
Da na na na na na na
دا نا نا نا نا نا نا
Well let me show ya
اجازه بده تا نشونت بدم
That we can keep the fire alive
که میتونیم آتش رو زنده نگه داریم
Cause it’s not over
چون تموم نشده
Till it’s over say it one more time
تا تموم نشده یک بار دیگه بگو
Say
بگو
I wanna dance
من میخواهم برقصم
The music’s got me going
موزیک من رو وادار به رقص میکنه
Ain’t nothing that can stop how we move yeah
هیچ چیزی نیست که مارو از رقصیدن متوقف کنه، آره
Let’s break our plans
برنامه هامون رو بیخیال
And live just like we’re golden
و خیلی خوب زنذگی کنیم
And roll in like we’re dancing fools
و دیوانه وار بچرخیم و برقصیم
We don’t need to worry
ما نیازی به نگرانی نداریم
Cause when we fall we know how to land
چونکه ما وقتی میافتیم، میدونیم که چطور بلند بشیم
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
نیازی به صحبت نیست، امشب فقط قدم بزن قدم
‘Cause we don’t need permission to dance
چون ما نیازی به اجازه برای رقص نداریم

سایت موزیک

mamad

دیدگاهتان را بنویسید