صفحه اصلی > متن آهنگ خارجی : متن آهنگ Happier Than Ever از بیلی آیلیش

متن آهنگ Happier Than Ever از بیلی آیلیش

متن آهنگ Happier Than Ever از بیلی آیلیش

ترجمه آهنگ Happier Than Ever از بیلی آیلیش

 متن آهنگ Happier Than Ever از بیلی آیلیش
متن آهنگ Happier Than Ever از بیلی آیلیش

When I’m away from you
وقتی که از تو دور هستم
I’m happier than ever
من خوشحال تر از همیشه هستم
Wish I could explain it better
کاشکی من میتونستم بهتره توضیح بدمش
I wish it wasn’t true, mmm
من آرزو میکنم حقیقت نداشت، اوووم
Give me a day or two
یکی دو روز به من وقت بده
To think of something clever
تا من منطقی تر فکر کنم
To write myself a letter
برای خودم یک نامه بنویسم
To tell me what to do, mm-mm
به خودم بگم که دلم میخواهد چکار کنم
Do you read my interviews?
آیا تو گزارشهای من رو میخونی؟
Or do you skip my avenue?
یا آیا از کوچه من رد میشی؟
When you said you were passin’ through
وقتی میگی من از اونجا رد شدم
Was I even on your way?
من هم تو کوچه بودم؟
I knew when I asked you to(When I asked you to)
یه چیزی بهت میگم)یه چیزی بهت میگم(
Be cool about what I was tellin’ you
اما وقتی میخواهم بگم آرام باش
You’d do the opposite of what you said you’d do(What you said you’d do)
تو برعکس چیزی که گفتی عمل خواهی کرد
And I’d end up more afraid
و این ترسم رو بیشتر میکرد
Don’t say it isn’t fair
نگو که این عادالنه نیست
You clearly werеn’t aware that you made me misеrable, ooh
کامال معلومه اصال متوجه نیستی که من رو پریشان کردی، اوه
So if you really wanna know
پس اگه واقعا میخوای بدونی
When I’m away from you
وقتی که از تو دور هستم
I’m happier than ever
من خوشحال تر از همیشه هستم
Wish I could explain it better
کاشکی من میتونستم بهتره توضیح بدمش
I wish it wasn’t true, mmm
من آرزو میکنم حقیقت نداشت، اوووم
You called me again, drunk in your Benz
دوباره با من تماس میگیری، مست سوار بنزت هستی
Drivin’ home under the influence
سمت خونه میری تحت تاثیرش)الکل(
You scared me to death but I’m wastin’ my breath
تو خیلی من رو ترسوندی، اما من بیخودی نفسم رو هدر میدم
‘Cause you only listen to your f**kin’ friends
چون که فقط به دوستهای لعنتیت گوش میدی
I don’t relate to you
من اصال درکت نمیکنم
I don’t relate to you, no
من اصال درکت نمیکنم، نه
‘Cause I’d never treat me this sh*tty
چون که اینجوری با خودم بد نمیکردم
You made me hate this city
تو منو از این شهر متنفر کردی
And I don’t talk sh*t about you on the internet
در مورد تو در اینترنت حاشیه پراکنی نمیکنم
Never told anyone anything bad
به هیچ کس بدی تو رو نگفتم
‘Cause that sh*t’s embarrassing, you were my everything
چون اون خیلی خجالت آوره، تو همه چیز من بودی
And all that you did was make me f**kin’ sad
و تنها کاری که کردی ناراحت کردن من بود
So don’t waste the time I don’t have
پس وقتم رو از من نگیر
And don’t try to make me feel bad
و سعی نکن احساس بدی داشته باشم
I could talk about every time that you showed up on time
فکر میکنم به زمان هایی که سر وقت میاومدی
But I’d have an empty line ’cause you never did
اما همچین چیزی رو به یاد نمیآرم، چون هیچ وقت همچین چیزی نشد
Never paid any mind to my mother or friends, so I
توجه نکردم به حرفهای مادرم و دوست هام
Shut them all out for you ’cause I was a kid
بخاطر تو اونارو مجبور به سکوت کردم، چون من بچه بودم
You ruined everything good
تو تمام چیزهای خوب رو نابود کردی
Always said you were misunderstood
همیشه گفتی من رو اشتباه شناختند
Made all my moments your own
تمام خاطراتم رو مال خودت کردی
Just f**kin’ leave me alone

لعنتی فقط برو تنهام بذار

سایت موزیک رایگان

mamad

دیدگاهتان را بنویسید