برچسب: متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ سمیجنک به نام پیشمان دییلیم